สังคมศาสตร์ 2 อาจารย์ มก. รับโล่พระราชทานรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565

สังคมศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์   สังคมศาสตร์ ทํางานอะไร   สังคมศาสตร์ มศว   สังคมศาสตร์คือ   คณะสังคมศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร   คณะสังคมศาสตร์ pantip   สังคมศาสตร์ มีอะไรบ้าง   คณะสังคมศาสตร์ มก

 

 

สังคมศาสตร์  2 อาจารย์ มก. รับโล่พระราชทานรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 เผยความสุขและการเห็นคุณค่าของตนเอง คนอื่น สังคม สิ่งแวดล้อม จะช่วยสร้างพลังในการทำงานได้ คณะสังคมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้รับโล่พระราชทานรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับโล่พระราชทานรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 สาขาสังคมศาสตร์ จากการคัดเลือกของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)  เพื่อเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการและการถ่ายทอดความรู้ มีงานวิจัยที่ดีเด่น มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และ อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

 

สังคมศาสตร์

 

สังคมศาสตร์ ทํางานอะไร

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ และ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล ได้เข้ารับโล่พระราชทานต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังคมศาสตร์ ทํางานอะไร ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “โอกาสและความท้าทายใหม่ : อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง New Opportunities and Challenges: Thai Higher Education into the Virtual Word” โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565  ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง จัดโดย ที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับ สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต ตรัง

สังคมศาสตร์ มศว

สำหรับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)  มีทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ สังคมศาสตร์ มศว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดวงพร วีระวัฒกานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสังคมศาสตร์รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสาขาศิลปกรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. ขำคม พรประสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขารับใช้สังคมรองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

สังคมศาสตร์

 

สังคมศาสตร์คือ

ประวัติและผลงานอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 ศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี สังคมศาสตร์คือ และ The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสบู่ดำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และ Vice President of Asian Federation of Biotechnology (AFOB) for Thailand

คณะสังคมศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร

ผลงานของศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ มีจำนวนมากและกว้างขวาง คณะสังคมศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร ครอบคลุมการสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และหลักสูตรปริญญาโท Sustainable Energy and Resources Engineering (international program) ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ pantip นอกจากการสอนแล้วยังมีงานวิจัยจำนวน 97 เรื่อง ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพและสารชีวภาพ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

 

สังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์ pantip

มีการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สังคมศาสตร์ มีอะไรบ้าง การประชุมผ่านระบบเครือข่าย การสัมมนาวิชาการเฉพาะกลุ่ม และการถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 10 เล่ม ผลงานตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการในประเทศไทยและต่างประเทศ จำนวน 134 ฉบับ ผลงานตีพิมพ์ในวารสารไทยและนานาชาติ คณะสังคมศาสตร์ มก จำนวน 85 ฉบับ และอนุสิทธิบัตร จำนวน 6 ฉบับ สังคมศาสตร์

 

 

ขอบคุณเครดิต  siamrath.co.th

ข่าวแนะนำ